✿کــــلبــه دانـــش✿

ســـــلام.خوش آمــــدید


درس چهارم ( جانوران بی مهره )

مفاهیم درس

-          جانوران بی مهره : جانورانی که در بدن خود ستون مهره یا اسکلت استخوانی ندارند

مانند کیسه تنان ، نرم تنان خارتنان ، اسفنج ها ، کرم ها و بند پایان

-          کیسه تنان : جانورانی بی مهره هستند . که در دریا زندگی می کنند . مانند عروس دریایی ، شقایق دریایی

-          نرم تنان : جانوران بی مهره هستند . مانند حلزون که در پوشش صدفی خود پنهان می شوند .

و بعضی از آنها مثل هشت پا با بازوهای خود جانوران دیگر را شکار می کنند .

-          خارتنان : جانوران بی مهره هستند . که در دریا زندگی کرده و به آرامی حرکت می کنند .

سطح بدن آنها از خارهای بلند و کوتاه پوشیده شده است . مانند توتیا ، ستاره ی دریایی

-          بی مهره گان آبی : خارتنان ، اسفنج ها ، نرم تنان ، کیسه تنان و بعضی از بند پایان

مانند : میگو و خرچنگ بی مهرگان آبی هستند .

-          بی مهرگان خشکی : بند پایان و کرم ها بی مهرگان خشکی هستند .

-          کرم ها : کرم ها از نظر شکل به سه گروه تقسیم می شوند ک

1 – کرم های پهن مانند کرم کدوم

2- کرم های لوله ای مانند کرم آسکاریس و کرمک

3 – کرم های حلقوی مانند کرم خاکی و زالو

-          انگل : به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده ی دیگری می گیرد انگل می گویند .

مانند کرم کدو

-          دوره ی زندگی کرم کدو : گاو اگر علف آلوده به تخم های کرم کدو را بخورد

در ماهیچه ی او این تخم تبدیل به نوزاد کرم کدو می شود

 و اگر انسان از ماهیچه ی گاو که خوب پخته نشده بخورد این انگل وارد بدن انسان می شود

و او هم می تواند این انگل را به دیگران منتقل کند .

-          راه جلوگیری از انتشار کرم کدو : بعد از بیرون آمدن از توالت دست های خود را با آب و صابون بشوییم .

 میوه ها و سبزیجات را خوب شسته و ضد عفونی کنیم . از خوردن گوشتی که خوب پخته نشده پرهیز کنیم .

-          کرم آسکاریس : این کرم از راه آشامیدن آب آلوده یا خوردن میوه یا سبزی که خوب شسته نشده باشد

 وارد روده ی انسان شده ، رشد کرده و غذای گوارش شده ی انسان را می خورد .

-          کرمک : نوعی انگل است که در انتهای لوله ی گوارش انسان به خصوص کودکان زندگی میکند .

-          کرم خاکی : یکی از کزم های حلقوی است که در  خاک زندگی می کند و برای باغچه و زمین کشاورزی مفید است

زیرا خاک را جابجا کرده و باعث رسیدن هوا به خاک می شود .

-          بند پایان : فراوان ترین جانوران روی زمین هستند و به چهار دسته

حشرات ، عنکبوت ها ، خرچنگ ها و هزار پاها تقسیم می شوند .

-          حشرات : فراوان ترین جانوران بند پا هستند . شش پا و دو شاخک دارند مانند ملخ ، سوسک

-          عنکبوت ها : هشت پا دارند . سمی هستند و برای کشاورزان مفیدند ، چون آفت ها را میخورند .

-          خرچنگ ها : در آب زندگی می کنند . پوشش خارجی بدن ان ها سخت است .

مانند خرچنگ ها ، میگو

-          هزار پاها : بعضی گوشت خوار و بعضی علف خوارند . سمی هستند اما سم آنها برای انسان ضرری ندارد .

درس چهارم ( جانوران بی مهره ) علوم چهارم

سوالات تشریحی

1 چه جانورانی را بی مهره می گوئیم ؟

2 چرا دریا برای زندگی جانورانی که از جایی به جای دیگر نمیروند ، جای خوبی است ؟

3 انواع کرم ها را نام ببرید . و مثال بزنید .

4 انگل چیست ؟ دو نمونه از آن را نام ببرید .

5 برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه کارهایی باید انجام داد ؟

6 چرا باید پس از بیرون آمدن از توالت  دست های خود را با آب و صابون بشوئیم ؟

7 کرم آسکاریس در کجا زندگی می کند و چگونه محیط را آلوده می نماید ؟

8 کرمک چیست ؟ در کجا زندگی می کند ؟ چه عوارضی را به وجود می آورد ؟

9 چرا می گویند کرم خاکی برای باغچه و زمین کشاورزی مناسب است ؟

10 خرچنگ ها از چه گروهی هستند ؟ پوشش بدن آن ها چگونه است ؟ در کجا زندگی می کننند ؟

11 چرا بند پایان را با این نام خوانده اند ؟

12 فایده درست کردن تارها چیست ؟

13 چند حشره نام ببرید که زندگی اجتماعی دارند ؟

14 کرمی که در انتهای لوله ی گوارش انسان به خصوص در بچه ها دیده می شود چه نام دارد ؟

15 - برای جلوگیری از انتشار کرم آسکاریس باید چه کار کنیم ؟

16 در جواب آزمایش پزشکی سوسن مشخص شده که او به انگل کرم آسکاریس مبتلا شده است . آیا می دانید سوسن چگونه با این انگل دچار شده است ؟ ( 2 مورد )

17 انواع حشرات عبارتند از :؟

18 برای جلوگیری از انتشار کرم ها در بدن چه باید کرد ؟

19 بی مهرگانی که در آب ها زندگی می کنند عبارتند از :؟

20 کرم های لوله ای عبارتند از :؟

21 کرم خاکی در گروه کرم های ........ قرار دارد و فایده ی ان ...........

22 یک خرچنگ خوراکی را نام ببرید .

23 دو نرم تن را نام ببرید .

سوالات تکمیلی

24 - فراوان ترین گروه بند پایان .......... است .

25 از بی مهر هایی که در خشکی زندگی می کنند ،     کرم ها   و .......... هستند .

26 همه ی حشرات دارای ........ پا و همه ی عنکبوت ها دارای .......... پا هستند .

27 عروس دریایی یک جانور بی مهره از گروه .......... می باشد .

28 به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده ی دیگر می گیرد ......... می گویند .

29 کرم آسکاریس از گروه کرم های ........ است . 

30 توتیا جزو دسته ی  ........ از بی مهرگان می باشد .

31 کرم ........ موجب خارش های شدیدی در انتهای لوله ی گوارش می شود .

32 به جانورانی که اسکلت استخوانی در بدن خود ندارد . ............ می گویند .

33 فراوان ترین جانوران روی زمین ......... هستند .

سوالات چهار گزینه ای

34 شقایق دریایی جزء کدام گروه بی مهره می باشد ؟

             الف ) کیسه تنان                       ب ) خارتنان     

                ج ) نرم تنان                            د ) بند پایان

34 محل تخم ریزی کرم کدو ، در کدام قسمت از اندام های داخلی انسان است ؟

                  الف ) کلیه                             ب ) روده        

                    ج ) شش                               د ) مثانه

35 در کدام گروه زیر ، صدف و حلزون را می توان قرار داد ؟

                الف ) خارتنان                               ب ) مرجان ها       

                   ج ) نرم تنان                              د ) بند پایان

36 کدام کرم در روده ی انسان وماهیچه ی گاوزندگی می کند ؟

               الف ) خاکی                            ب ) کدو         

                  ج ) آسکاریس                      د ) زالو

37 بیش ترین گروه بی مهره ها در کجا زندگی میکنند ؟

                الف ) دریاها                            ب ) روی درختان   

                    ج ) زیر زمین                           د ) روی زمین

38 فراوان ترین گروه بند پایان چه نام دارند ؟

                الف ) هزار پاها                    ب ) حشرات

                  ج ) خرچنگ ها                     د ) عنکبوت ها

39 کدام یک از جانوران زیر از دسته نرم تنان هستند ؟

       الف ) ستاره ی دریایی                     ب ) حلزون

          ج ) مرجان                                      د ) عروس دریایی

40 هشت پا جزو کدام دسته از بی مهرگان می باشد ؟

       الف ) کیسه تنان                          ب ) خارتنان

       ج ) نرم تنان                         د ) اسفنج ها

41 کرم آسکاریس جزو کدام دسته از کرم هاست ؟

        الف ) کرم لوله ای            ب ) کرم پهن

        ج ) کرم حلقوی              د ) کرم ابریشمی

42 فراوان ترین دسته ی بی مهرگان کدام است ؟

        الف ) حشرات                  ب ) بندپایان

           ج ) مرجان ها             د ) نرم تنان

43 کدام دسته از حشرات زیر به صورت اجتماعی زندگی می کنند ؟

       الف ) مورچه و پشه                ب ) زنبور و کرم

        ج ) موریانه و سوسک           د ) زنبور و موریانه

44 کدام یک جزو دسته ی نرم تنان است ؟

        الف ) توتیا                        ب ) هیدر

           ج ) کرم                        د ) هشت پا

45 کدام یک از جانوران زیر مهره دار است ؟

         الف ) پشه                     ب ) مار

           ج ) هزار پا                د ) عقرب

46 کدام گروه از بند پایان زیر ، هشت پا دارند و سمی هستند ؟

          الف ) حشراات            ب ) عنکبوت

           ج ) هزار پا              د ) خرچنگ ها

47 کدام یک از جانوران بی مهره ی زیر وسیله ی حرکتی ندارند ؟

         الف ) اسفنج ها        ب ) نرم تنان

         ج ) خارتنان                د ) مرجان ها

سوالات صحیح و غلط

جمله ی صحیح یا غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید .

48 بیش تر ، کودکان به انگل کرم کدو دچار می شوند .

               ص                                 غ

49 همه ی عنکبوت ها سمی هستند .

               ص                                 غ

50 کرم کدو برای کشاورزی مفید است .

                ص                                غ

51 کرمک از انواع کرم های لوله ای است که در انتهای لوله ی گوارش انسان زندگی می کند .

                 ص                               غ

52 میگو در گروه خرچنگ ها قرار دارد .

                 ص                               غ

53 کرم خاکی در باغچه ها فراوان است و در گروه کرم های پهن قرار دارد .

                 ص                                غ

54 فراوان ترین جانوران روی زمین بند پایان هستند .

                   ص                              غ

55 فراوان ترین جانوران روی زمین ، کرم ها هستند .

                 ص                               غ

56 عنکبوت ها هشت پا دارند .

               ص                             غ

57 کرم خاکی برای خاک مفید نیست .

              ص                              غ

58 بدن کرم های لوله ای از قطعه های پهن درست شده است .

            ص                             غ

 


برچسب‌ها: درس چهارم علوم, جانوران بی مهره
نوشته شده در یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:10 توسط alipoor|


آخرين مطالب
» قلب عظیم......
» میلاد مولود کعبه و روز پدر مبارک...
» بازدید ها و آزمایشات ....
» چرا ستاره‌ها چشمك مي‌زنند؟
» براي متولدين دوازده ماه سال
» بخشپذیری بر اعداد
» جملات زیبایی درباره ریاضیات از زبان بزرگان
» تسلیت شهادت حضرت فاطمه
» سال نو مبارک...
» سوالات متنوع از ریاضی چهارم..

 Design By : Pichak